ZASADY REKRUTACJI

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W TARNOBRZEGU

 

 

1.     W roku szkolnym 2014/2015 do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci:

1)    urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r.

2)     urodzone w 2009r.

2.     W roku szkolnym 2015/2016 do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci pięcioletnie.

3.     W roku szkolnym 2014/2015 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

1)       urodzone w 2007r.

2)       urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r.

3)       na wniosek rodziców dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r.

4.     W roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

1)       urodzone w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,

2)       urodzone w 2009r.

5.      Do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

1)       dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły - z urzędu,

2)       dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

6.      Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej następuje na podstawie zgłoszenia.

7.      Przyjęcie do oddziału przedszkolnego i do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły składa się, do dyrektora szkoły na podstawie wniosku.

8.      Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli,  szkół, chyba  że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych szkół.

9.      We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

10.      Do zgłoszenia lub wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1)       odpis aktu urodzenia dziecka – do wglądu,

2)       dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna – do wglądu,

3)       dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 15 i 16,

4)       orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

5)       prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem,

6)       dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

11.  Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt. 4 – 6 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

12.   Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt. 4 – 6, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

13. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt. 5 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".  Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

14. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa   w ust. 10 w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

15. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego stosuje się następujące kryteria i następującą liczbę punktów:

 

Kryteria ustawowe:             

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców,

4) niepełnosprawność obojga rodziców,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria lokalne:

1)       dziecko zamieszkałe w odległości nieprzekraczającej 3 km od szkoły – 20 punktów,

2)       dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują  w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 punktów,

3)        dziecko, którego jeden z rodziców (prawny opiekun) pracuje, studiuje w systemie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 15 punktów,

4)        liczba zadeklarowanych godzin we wniosku – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad podstawę programową od 2 do 10 punktów,

5)       dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną lub ukończyło edukację w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu – 10 punktów.         

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 75.

 

16.        W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej stosuje się następujące kryteria i następującą liczbę punktów:

1)       rodzeństwo dziecka uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu – 3 punkty,

2)       co najmniej jeden z rodziców dziecka pracuje w obwodzie szkoły –  2 punkty,

3)       dziecko wychowuje się w rodzinie niepełnej – 2 punkty,

4)       rodzic dziecka jest pracownikiem placówki oświatowej – 1 punkt,

5)       rodzic dziecka jest absolwentem szkoły – 1 punkt,

6)       rodzic deklaruje pozostawianie dziecka w szkolnej świetlicy przed lub  po lekcjach – 1 punkt.

17.  Do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów wg kolejności zdobytych punktów od najwyższej do najniższej.

18. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym zgodnie z ust. 15 i 16 o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna zwykłą większością głosów
w drodze głosowania.

19.  Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

20. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

21. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)       ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i do pierwszej klasy szkoły podstawowej;

2)       sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

22.        Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

1 – 31 marca

5 – 10 czerwca

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych     i kandydatów  niezakwalifikowanych

15 kwietnia o godz. 13.00

18 czerwca o godz. 13.00

3.

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do szkoły

do 22 kwietnia

do 25 czerwca

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia o godz. 13.00

30 czerwca o godz. 13.00

5.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty  złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

23.        Podziału uczniów do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje dyrektor szkoły wg roku i miesiąca urodzenia dziecka, poczynając od uczniów najmłodszych.

24.        Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor dokonując podziału może przyjąć ucznia do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej odstępując od zasady, o której mowa w ust. 23.